Regulamin Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka

Chcąc bezpiecznie korzystać z naszej oferty zapoznaj się z regulaminami parku

 1. Tematyczny park rozrywki Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko (dalej „Legendia”) jest obiektem należącym do Śląskiego Wesołego Miasteczka sp. z o.o.
 2. Na terenie Legendii obowiązuje również regulamin porządkowy Parku Śląskiego S.A. w Chorzowie, dostępny w Infocentrum oraz na stronie www.parkslaski.pl.
 3. Obiekt jest monitorowany, a przy wejściu wykorzystuje się system rozpoznawania twarzy „face recognition” zgodnie z zasadami opisanymi w "Regulamin Biletu Sezonowego 2023/2024" w parku Legendia i na wystawie Garden of Lights Piękna i Bestia" służący do kontroli właściwego korzystania z biletów przez osoby do tego uprawnione.
 4. Wejście i wyjście na teren Legendii odbywa się przez bramki aktywowane biletem papierowym z nadrukowanym kodem kreskowym, kartą cyfrową na urządzeniu mobilnym lub kartą RFID wydaną w ramach uczestnictwa w systemie GOPASS.
 5. Po opuszczeniu Legendii nie można wejść na jej teren ponownie na ten sam bilet z wyjątkiem zdarzeń nagłych, po uzgodnieniu z pracownikami Infocentrum.
 6. Cennik Legendii jest dostępny w kasach, Infocentrum oraz na stronie internetowej www.legendia.pl.
 7. Zakup biletu oraz jego użycie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie Legendii. Regulaminy obowiązujące na terenie Legendii dostępne są na stronie internetowej www.legendia.pl oraz w wersji papierowej w Infocentrum parku. 
 8. Za grupę zorganizowaną uznaje się grupę spełniającą warunki określone w „Regulaminie grup zorganizowanych”, dostępnym w Infocentrum oraz na stronie internetowej www.legendia.pl.
 9. Dni oraz godziny otwarcia Legendii są określone w zakładce „Godziny otwarcia” na stronie internetowej www.legendia.pl, na tablicach informacyjnych przed wejściem głównym do Legendii oraz w Infocentrum. Informacje zawarte w wizytówce firmowej Google nie są oficjalnymi informacjami o godzinach i dniach działania parku. Legendia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną wizytę klienta bez uprzedniego sprawdzenia dni i godzin otwarcia parku w w/w oficjalnych kanałach.
 10. Bilet całodniowy obowiązuje tylko i wyłącznie w dziennych godzinach otwarcia obiektu, zgodnie z „Godzinami otwarcia”. Bilet jednodniowy nie obowiązuje w trakcie specjalnych godzin otwarcia obiektu, np. Legendia at Night, imprezy zamknięte oraz inne specjalnie oznaczone wydarzenia itp. Działanie i zakres obowiązywania Biletu Sezonowego opisane są w „Regulaminie Biletu Sezonowego 2023/2024 w parku Legendia i na wystawie Garden of Lights Piękna i Bestia”.
 11. Specjalne godziny otwarcia obiektu, takie jak Legendia at Night, posiadają własny regulamin.
 12. Sprzedaż biletów wstępu w kasach kończy się na godzinę przed zamknięciem Legendii.
 13. Teren Legendii można opuścić tylko i wyłącznie głównym wejściem, za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych wymagających natychmiastowej ewakuacji. Bezpłatne wyjście z parku jest możliwe tylko za okazaniem ważnego biletu wstępu.
 14. Zasady korzystania z urządzeń określają ich szczegółowe regulaminy umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi urządzenia (z wyłączeniem urządzeń i stref bezobsługowych) oraz zgodnie ze szczegółowymi zapisami regulaminów poszczególnych urządzeń, z którymi klienci Legendii są zobligowani się zapoznać przed przystąpieniem do korzystania.
 15. Godziny funkcjonowania poszczególnych atrakcji są zależne od dnia i z góry określone. Szczegółowy spis godzin funkcjonowania atrakcji znajduje się na stronie internetowej www.legendia.pl, w Infocentrum oraz przy poszczególnych urządzeniach. 
 16. Na terenie Legendii znajdują się urządzenia niewymagające obsługi pracowników Legendii. Pełną odpowiedzialność za korzystanie z nich ponoszą klienci pełnoletni oraz opiekunowie osób poniżej 18 roku życia.
 17. Na terenie Legendii można zakupić bilet FastPass, który uprawnia do korzystania z następujących urządzeń: Bazyliszek, Diamond River, Dream Hunters Society, Lech Coaster, Legendia Flower, Dolina Jagi bez konieczności czekania w standardowej kolejce. Legendia zastrzega sobie możliwość wyłączenia któregokolwiek z wyżej wymienionych urządzeń z możliwości korzystania przy użyciu usługi Fast Pass w związku z ich czasowym wyłączeniem z oferty lub zatrzymaniem spowodowanym wystąpieniem siły wyższej. W związku z wyłączeniem, któregokolwiek urządzenia cena dodatkowej usługi FastPass pozostaje niezmieniona i zgodna z podaną w cenniku parku. FastPass obejmuje nielimitowaną liczbę wejść na każdą z atrakcji posiadającą przejście fastpass. W przypadku wyłączenia z działania jednego z powyższych urządzeń, klientowi nie przysługuje częściowy zwrot kosztów za zakup FastPassa.
 18. Informacje o czasie oczekiwania na skorzystanie z urządzeń wyświetlane na ekranach są informacjami orientacyjnymi i dynamicznie zmieniającymi się i mogą one być obarczone błędem.
 19. Obsługa urządzenia decyduje o możliwości skorzystania z urządzenia poszczególnych osób ze względu na ich bezpieczeństwo.
 20. W przypadku złych warunków atmosferycznych godziny otwarcia Legendii mogą zostać skrócone. Zgodnie z procedurą wcześniejszego zamknięcia, klienci będą informowani o tym fakcie przez obsługę i system parkowego nagłośnienia.
 21. W przypadku zatrzymania urządzenia z powodu serwisu, złych warunków atmosferycznych lub wystąpienia siły wyższej, na którą nie miało wpływu Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o., urządzenia, mogą być zatrzymane w eksploatacji do czasu przywrócenia sprawności urządzenia, ustąpienia złych warunków atmosferycznych lub działania siły wyższej. Wstrzymanie funkcjonowania urządzeń nie stanowi podstawy do udzielenia rekompensaty finansowej lub niefinansowej.  
 22. Osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren Legendii. Służba ochrony ma prawo usunąć z terenu Legendii osoby pozostające pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub zachowujące się agresywnie w stosunku do pracowników Legendii lub innych klientów. W takim przypadku wyżej wymienionej osobie nie przysługuje prawo zwrotu wartości zakupionego biletu.
 23. Spożywanie i sprzedaż napojów alkoholowych dozwolone są tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. obiektach gastronomicznych, ogródkach i tarasach do nich przyległych, które na podstawie zgody właściwego Organu administracyjnego uzyskały pozwolenie na jego sprzedaż.
 24. Osoby niepełnosprawne i kobiety w ciąży obsługiwane są poza kolejnością. 
 25. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz niewidome są upoważnione do obioru bezpłatnych biletów wstępu w Infocentrum za okazaniem legitymacji bądź orzeczenia o niepełnosprawności. 
 26. Obsługa Legendii oraz mobilny patrol ochrony są uprawnieni do kontroli posiadania ważnego biletu wstępu do Legendii, a klienci Legendii są zobowiązani do jego okazywania na ich każdorazowe żądanie.
 27. Dzieci do 12 roku życia przybywające na terenie Legendii muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej, która w pełni odpowiada za ich czyny i zachowanie.
 28. W przypadku, gdy występują uzasadnione wątpliwości dotyczące wieku dziecka pozwalającego mu na skorzystanie z danego urządzenia (zgodnie z regulaminami poszczególnych urządzeń), opiekun (osoba pełnoletnia) pod nadzorem którego znajduje się dziecko do 12 roku życia, zobowiązany jest do okazania obsłudze urządzenia dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. W przeciwnym wypadku obsługa może odmówić dziecku skorzystania z danego urządzenia.
 29. Opiekun dziecka do 12 roku życia bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje mogące wyniknąć z powodu zatajenia przez tę osobę przed pracownikami parku informacji o prawdziwym wieku dziecka, w szczególności w przypadku korzystania z urządzeń rozrywkowych.
 30. Na terenie Legendii zabrania się:
  •    niszczenia zieleni,
  •    kąpieli w stawie i basenach urządzeń rozrywkowych,
  •    wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
  •    wprowadzania i jazdy na rowerze, jazdy na rolkach, deskorolkach,
  •    wprowadzania i jazdy na hulajnogach przez osoby powyżej 12 lat.
 31. Posiadanie ważnego biletu do Legendii uprawnia do przebywania i korzystania z urządzeń i atrakcji znajdujących się wyłącznie na jego terenie i nie upoważnia do prowadzenia niezależnej działalności sprzedażowej bez uprzedniej pisemnej zgody zarządu Spółki.
 32. Działalność handlowa na terenie należącym do Śląskiego Wesołego Miasteczka Sp. z o.o. może być prowadzona tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody zarządu spółki w innym przypadku każdorazowo naliczana jest kara porządkowa w wysokości 5 000 zł. 
 33. Obsługa Legendii w uzasadnionych przypadkach może odmówić sprzedaży biletu wstępu na teren obiektu.
 34. W przypadku łamania regulaminów obowiązujących na terenie Legendii obsługa obiektu może cofnąć wydany klientowi bilet wstępu, w tym również bilet sezonowy, bez zwrotu jego wartości.
 35. Do Legendii lub stref wydzielonych może wejść każdy Gość posiadający ważny bilet wstępu wraz z odpowiednią opaską na rękę (w przypadku, gdy jest ona wymagana). Opaska musi znajdować się na ręce Gościa, na wysokości nadgarstka prawej lub lewej ręki, i powinna być założona tak, aby nie można było jej zdjąć bez zerwania/przecięcia. Niedozwolone jest zakładanie opaski na części garderoby lub w innych miejscach niż okolice nadgarstków ręki. Gość nieposiadający opaski założonej na rękę we wskazanym miejscu nie jest uprawniony do korzystania z wyznaczonych stref.
 36. Reklamacje Klienci zobowiązani są składać osobiście na druku formularza reklamacji znajdującego się w Infocentrum lub drogą mailową na adres reklamacje@legendia.pl, zgodnie z Regulaminem reklamacji Legendii dostępnym w Infocentrum. 
 37. Na terenie Legendii obowiązują procedury postępowania w wyniku wypadku, wcześniejszego zamknięcia parku oraz wystąpienia awarii i są one dostępne w Infocentrum.
 38. Spółka nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki spowodowane tylko i wyłącznie z winy klientów.
 39. Spółka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez klientów na terenie całego parku oraz parkingu operowanego przez Spółkę.
 40. Palenie wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach (zaznaczonych na mapie). Zakazuje się palenia w punktach gastronomicznych, toaletach, strefach oczekiwania i na atrakcjach.
 41. Na terenie parku Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko znajdują się atrakcje oznaczone specjalnym symbolem z ikoną aparatu fotograficznego*. Korzystanie z tych atrakcji związane jest z utrwaleniem wizerunku Klienta w otoczeniu innych Klientów, korzystających z tychże atrakcji, w celu wykonania dodatkowej usługi przez Legendię Ślaskie Wesołe Miasteczko lub podmiot zewnętrzny, za dodatkową płatnością, w celu nabycia przez Klienta zdjęcia/gadżetu z opisanym powyżej wizerunkiem z przejazdu daną atrakcją.
 42. Klient, dokonując zakupu lub korzystając z biletu wstępu na teren Parku i jednocześnie akceptując regulaminy obowiązujące na jego terenie, przyjmuje do wiadomości, że na terenie Parku, przy okazji organizowanych eventów i wydarzeń specjalnych, a także w trakcie dni normalnego funkcjonowania Parku, mogą być wykonywane zdjęcia oraz krótkie filmy utrwalające wizerunek Klienta lub Klientów (jako szczegół większej całości), które następnie mogą być bez zgody Klienta, rozpowszechniane przez czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji, w tym wykorzystane w celach marketingowych Parku, w szczególności w mediach społecznościowych, reklamach, materiałach promocyjnych etc.
 43. Na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka Sp z o.o. obowiązują następujące regulaminy:
   

*Atrakcja z fotosystemem wykonującym zdjęcia w trakcie przejazu. Patrz pkt. 41 Regulaminu Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka.