Regulamin Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka

Chcąc bezpiecznie korzystać z naszej oferty zapoznaj się z regulaminami ośrodka

1. Tematyczny park rozrywki Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko (dalej „Legendia”) jest obiektem należącym do Śląskiego Wesołego Miasteczka sp. z o.o.

2. Na terenie Legendii obowiązuje również regulamin porządkowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, dostępny w Infocentrum oraz na stronie www.parkslaski.pl.

3. Obiekt jest monitorowany, a przy wejściu wykorzystuje się system rozpoznawania twarzy „face recognition” zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie korzystania z Biletu sezonowego w parku LEGENDIA ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SEZON 2019 / 2020, służący do kontroli właściwego korzystania z biletów przez osoby do tego uprawnione.

4. Wejście i wyjście na teren Legendii odbywa się przez bramki aktywowane biletem papierowym z nadrukowanym kodem kreskowym lub kartą RFID wydaną w ramach uczestnictwa w systemie GOPASS.

5. Po opuszczeniu Legendii nie można wejść na jego teren ponownie na ten sam bilet z wyjątkiem zdarzeń nagłych, po uzgodnieniu z pracownikami Infocentrum.

6. Cennik Legendii określa załącznik „Cennik Legendii Śląskie Wesołe Miasteczko” dostępny w kasach, Infocentrum oraz na stronie internetowej www.legendia.pl.

7. Za grupę zorganizowaną uznaje się grupę spełniającą warunki określone w załączniku „Regulamin grup zorganizowanych na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka”, dostępnym w Infocentrum oraz na stronie internetowej www.legendia.pl.

8. Dni oraz godziny otwarcia Legendii określa załącznik „Godziny otwarcia”, dostępny na tablicach informacyjnych przed wejściem głównym do Legendii, w Infocentrum oraz na stronie internetowej www.legendia.pl.

9. Bilet całodniowy oraz bilet sezonowy obowiązuje tylko i wyłącznie w dziennych godzinach otwarcia obiektu, zgodnie z załącznikiem „Dni i godziny otwarcia” i nie obowiązuje w trakcie specjalnych godzin otwarcia obiektu, np. Legendia at Night, imprezy zamknięte, itp.

10. Specjalne godziny otwarcia obiektu takie jak Legendia at Night posiadają własny regulamin.

11. Sprzedaż biletów wstępu w kasach kończy się na godzinę przed zamknięciem Legendii.

12. Teren Legendii można opuścić tylko i wyłącznie głównym wejściem, za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych wymagających natychmiastowej ewakuacji.

13. Klienci Legendii zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami regulaminów poszczególnych urządzeń przed skorzystaniem z nich oraz do stosowania się do zapisów tych regulaminów w czasie korzystania z urządzeń.

14. Zasady korzystania z urządzeń określają ich szczegółowe regulaminy umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi urządzenia (z wyłączeniem urządzeń i stref bezobsługowych).

15. Na terenie Legendii znajdują się urządzenia niewymagające obsługi pracowników Legendii. Pełną odpowiedzialność za korzystanie z nich ponoszą klienci pełnoletni oraz opiekunowie osób poniżej 18 roku życia.

16. Na terenie Legendii oraz przez system sprzedażowy GOPASS można zakupić bilet FastPass, który uprawnia do korzystania z następujących urządzeń: Bazyliszek, Diamond River, Dream Flight Airlines, Dream Hunters Society, Lech Coaster, Legendia Flower, Scary Toys Factory bez konieczności czekania w standardowej kolejce. FastPass jest dostępny w dwóch wariantach: po jednym wejściu na każdą z wymienionych atrakcji lub wielokrotne wejście na wyżej wymienione atrakcje. W przypadku wyłączenia z działania jednego z powyższych urządzeń, klientowi nie przysługuje częściowy zwrot kosztów za zakup FastPassa.

17. Informacje o czasie oczekiwania na skorzystanie z urządzeń wyświetlane na ekranach są informacjami orientacyjnymi i dynamicznie zmieniającymi się.

18. Obsługa urządzenia decyduje o możliwości skorzystania z urządzenia poszczególnych osób ze względu na ich bezpieczeństwo.

19. W przypadku złych warunków atmosferycznych godziny otwarcia Legendii mogą zostać skrócone. Zgodnie z procedurą wcześniejszego zamknięcia, klienci będą informowani przez obsługę i system parkowego nagłośnienia.

20. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub wystąpienia siły wyższej, na którą nie miało wpływu Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o., urządzenia, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą w takich warunkach działać, mogą być zatrzymane w eksploatacji do czasu ustąpienia złych warunków atmosferycznych lub działania siły wyższej.

21. Osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren Legendii. Służba ochrony ma prawo usunąć z terenu Legendii osoby pozostające pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub zachowujące się agresywnie w stosunku do pracowników Legendii lub innych klientów. W takim przypadku wyżej wymienionej osobie nie przysługuje prawo zwrotu wartości zakupionego biletu.

22. Spożywanie i sprzedaż napojów alkoholowych dozwolone są tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. obiektach gastronomicznych, ogródkach i tarasach do nich przyległych, które na podstawie zgody właściwego Organu administracyjnego uzyskały pozwolenie na jego sprzedaż.

23. Osoby niepełnosprawne i kobiety w ciąży obsługiwane są poza kolejnością.

24. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz niewidome są upoważnione do obioru bezpłatnych biletów wstępu w Infocentrum.

25. Obsługa Legendii oraz mobilny patrol ochrony są uprawnieni do kontroli posiadania ważnego biletu wstępu do Legendii, a klienci Legendii są zobowiązani do jego okazywania na ich każdorazowe żądanie.

26. Dzieci do 12 roku życia przybywające na terenie Legendii muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej, która w pełni odpowiada za ich czyny i zachowanie.

27. Na terenie Legendii zabrania się:
• niszczenia zieleni,
• kąpieli w stawie i basenach urządzeń rozrywkowych,
• wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
• wprowadzania i jazdy na rowerze, jazdy na rolkach, deskorolkach,
• wprowadzania i jazdy na hulajnogach przez osoby powyżej 12 lat. 28. Posiadanie ważnego biletu do Legendii uprawnia do przebywania i korzystania z urządzeń i atrakcji znajdujących się wyłącznie na jego terenie i nie upoważnia do prowadzenia niezależnej działalności sprzedażowej bez uprzedniej pisemnej zgody zarządu Spółki.

29. Działalność handlowa na terenie należącym do Śląskiego Wesołego Miasteczka Sp. z o.o. może być prowadzona tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody zarządu spółki w innym przypadku każdorazowo naliczana jest kara porządkowa w wysokości 5 000 zł.

30. Obsługa Legendii w uzasadnionych przypadkach może odmówić sprzedaży biletu wstępu na teren obiektu.

31. W przypadku łamania regulaminów obowiązujących na terenie Legendii obsługa obiektu może cofnąć wydany klientowi bilet wstępu, w tym również bilet sezonowy, bez zwrotu jego wartości.

32. Do Legendii lub stref wydzielonych może wejść każdy Gość posiadający ważny bilet wstępu wraz z odpowiednią opaską na rękę (w przypadku, gdy jest ona wymagana). Opaska musi znajdować się na ręce Gościa, na wysokości nadgarstka prawej lub lewej ręki, i powinna być założona tak, aby nie można było jej zdjąć bez zerwania/przecięcia. Niedozwolone jest zakładanie opaski na części garderoby lub w innych miejscach niż okolice nadgarstków ręki. Gość nie posiadający opaski założonej na rękę we wskazanym miejscu nie jest uprawniony do korzystania z wyznaczonych urządzeń lub stref.

33. Reklamacje Klienci zobowiązani są składać osobiście na druku formularza reklamacji znajdującego się w Infocentrum lub drogą mailową na adres info@legendia.pl, zgodnie z Regulaminem reklamacji Legendii dostępnym w Infocentrum.

34. Na terenie Legendii obowiązują procedury postępowania w wyniku wypadku, zamknięcia obiektu przed czasem oraz wystąpienia awarii i są one dostępne w Infocentrum.

35. Spółka nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki spowodowane tylko i wyłącznie z winy klientów.

36. Spółka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez klientów na terenie parku lub w miejscach niewyznaczonych przez obsługę.

37. Palenie wyrobów tytoniowych dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach (zaznaczonych na mapie). Zakazuje się palenia w punktach gastronomicznych, toaletach, strefach oczekiwania i na atrakcjach. 38. Na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka Sp z o.o. obowiązują następujące regulaminy:

 

Ważna informacja!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, przed wizytą w naszym parku prosimy o zapoznanie się z załącznikami nr1 do Regulaminu Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka, w którym znajdują się wszystkie informacje na temat Legendii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Dziękujemy!