Regulamin Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka

Chcąc bezpiecznie korzystać z naszej oferty zapoznaj się z regulaminami ośrodka

1.    Tematyczny park rozrywki Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko (dalej „Legendia”) jest obiektem należącym do Śląskiego Wesołego Miasteczka sp. z o.o.
2.    Na terenie Legendii obowiązuje również regulamin porządkowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, dostępny w Infocentrum oraz na stronie www.parkslaski.pl.
3.    Obiekt jest monitorowany, a przy wejściu wykorzystuje się system rozpoznawania twarzy „face recognition” zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Biletu sezonowego w parku LEGENDIA ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SEZON, służący do kontroli właściwego korzystania z biletów przez osoby do tego uprawnione.
4.    Wejście i wyjście na teren Legendii odbywa się przez bramki aktywowane biletem papierowym z nadrukowanym kodem kreskowym, kartą cyfrową na urządzeniu mobilnym lub kartą RFID wydaną w ramach uczestnictwa w systemie GOPASS.
5.    Po opuszczeniu Legendii nie można wejść na jej teren ponownie na ten sam bilet z wyjątkiem zdarzeń nagłych, po uzgodnieniu z pracownikami Infocentrum.
6.    Cennik Legendii jest dostępny w kasach, Infocentrum oraz na stronie internetowej www.legendia.pl.
7.    Zakup biletu oraz jego użycie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie Legendii. Regulaminy obowiązujące na terenie Legendii dostępne są na stronie internetowej www.legendia.pl oraz w wersji papierowej w Infocentrum parku. 
8.    Za grupę zorganizowaną uznaje się grupę spełniającą warunki określone w „Regulaminie grup zorganizowanych”, dostępnym w Infocentrum oraz na stronie internetowej www.legendia.pl.
9.    Dni oraz godziny otwarcia Legendii są określone w zakładce „Godziny otwarcia”, dostępnej na tablicach informacyjnych przed wejściem głównym do Legendii, w Infocentrum oraz na stronie internetowej www.legendia.pl.
10.    Bilet całodniowy obowiązuje tylko i wyłącznie w dziennych godzinach otwarcia obiektu, zgodnie z „Godzinami otwarcia”. Bilet jednodniowy nie obowiązuje w trakcie specjalnych godzin otwarcia obiektu, np. Legendia at Night, imprezy zamknięte, itp. Działanie i zakres obowiązywania Biletu sezonowego opisane jest w „Regulaminie Biletu sezonowego”.
11.    Specjalne godziny otwarcia obiektu takie jak Legendia at Night posiadają własny regulamin.
12.    Sprzedaż biletów wstępu w kasach kończy się na godzinę przed zamknięciem Legendii.
13.    Teren Legendii można opuścić tylko i wyłącznie głównym wejściem, za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych wymagających natychmiastowej ewakuacji. Bezpłatne wyjście z parku jest możliwe tylko za okazaniem ważnego biletu wstępu.
14.    Zasady korzystania z urządzeń określają ich szczegółowe regulaminy umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi urządzenia (z wyłączeniem urządzeń i stref bezobsługowych) oraz zgodnie z szczegółowymi zapisami regulaminów poszczególnych urządzeń, z którymi klienci Legendii powinni zapoznać się przed przystąpieniem do korzystania.
15.    Godziny funkcjonowania poszczególnych atrakcji są zależne od dnia i z góry określone. Szczegółowy spis godzin funkcjonowania atrakcji znajduje się na stronie internetowej www.legendia.pl, w Infocentrum oraz na mapach na terenie parku. 
16.    Na terenie Legendii znajdują się urządzenia niewymagające obsługi pracowników Legendii. Pełną odpowiedzialność za korzystanie z nich ponoszą klienci pełnoletni oraz opiekunowie osób poniżej 18 roku życia.
17.    Na terenie Legendii można zakupić bilet FastPass, który uprawnia do korzystania z następujących urządzeń: Bazyliszek, Diamond River, Dream Hunters Society, Lech Coaster, Legendia Flower, Scary Toys Factory, Dolina Jagi bez konieczności czekania w standardowej kolejce. Legendia zastrzega sobie możliwość wyłączenia któregokolwiek z wyżej wymienionych urządzeń z możliwości korzystanie przy użyciu usługi Fast Pass w związku z ich czasowym wyłączeniem z oferty lub zatrzymaniem spowodowanym wystąpieniem Siły Wyższej. W związku z wyłączeniem, któregokolwiek urządzenia cena dodatkowej usługi FastPass pozostaje niezmieniona i zgodna z podaną w cenniku parku.  FastPass jest dostępny w dwóch wariantach: po jednym wejściu na każdą z wymienionych atrakcji lub wielokrotne wejście na wyżej wymienione atrakcje. W przypadku wyłączenia z działania jednego z powyższych urządzeń, klientowi nie przysługuje częściowy zwrot kosztów za zakup FastPassa.
18.    Informacje o czasie oczekiwania na skorzystanie z urządzeń wyświetlane na ekranach są informacjami orientacyjnymi i dynamicznie zmieniającymi się i mogą one być obarczone błędem.
19.    Obsługa urządzenia decyduje o możliwości skorzystania z urządzenia poszczególnych osób ze względu na ich bezpieczeństwo.
20.    W przypadku złych warunków atmosferycznych godziny otwarcia Legendii mogą zostać skrócone. Zgodnie z procedurą wcześniejszego zamknięcia, klienci będą informowani przez obsługę i system parkowego nagłośnienia.
21.    W przypadku złych warunków atmosferycznych lub wystąpienia siły wyższej, na którą nie miało wpływu Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o., urządzenia, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą w takich warunkach działać, mogą być zatrzymane w eksploatacji do czasu ustąpienia złych warunków atmosferycznych lub działania siły wyższej. Wstrzymanie funkcjonowania urządzeń w związku z wystąpieniem Siły Wyższej nie stanowi podstawy do zwrotu wartości biletów lub jakiejkolwiek jego części. 
22.    Osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren Legendii. Służba ochrony ma prawo usunąć z terenu Legendii osoby pozostające pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub zachowujące się agresywnie w stosunku do pracowników Legendii lub innych klientów. W takim przypadku wyżej wymienionej osobie nie przysługuje prawo zwrotu wartości zakupionego biletu.
23.    Spożywanie i sprzedaż napojów alkoholowych dozwolone są tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. obiektach gastronomicznych, ogródkach i tarasach do nich przyległych, które na podstawie zgody właściwego Organu administracyjnego uzyskały pozwolenie na jego sprzedaż.
24.    Osoby niepełnosprawne i kobiety w ciąży obsługiwane są poza kolejnością. 
25.    Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz niewidome są upoważnione do obioru bezpłatnych biletów wstępu w Infocentrum za okazaniem legitymacji bądź orzeczenia o niepełnosprawności. 
26.    Obsługa Legendii oraz mobilny patrol ochrony są uprawnieni do kontroli posiadania ważnego biletu wstępu do Legendii, a klienci Legendii są zobowiązani do jego okazywania na ich każdorazowe żądanie.
27.    Dzieci do 12 roku życia przybywające na terenie Legendii muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej, która w pełni odpowiada za ich czyny i zachowanie.
28.    Na terenie Legendii zabrania się:
•    niszczenia zieleni,
•    kąpieli w stawie i basenach urządzeń rozrywkowych, 
•    wprowadzania i wnoszenia zwierząt, 
•    wprowadzania i jazdy na rowerze, jazdy na rolkach, deskorolkach,
•    wprowadzania i jazdy na hulajnogach przez osoby powyżej 12 lat.
29.    Posiadanie ważnego biletu do Legendii uprawnia do przebywania i korzystania z urządzeń i atrakcji znajdujących się wyłącznie na jego terenie i nie upoważnia do prowadzenia niezależnej działalności sprzedażowej bez uprzedniej pisemnej zgody zarządu Spółki.
30.    Działalność handlowa na terenie należącym do Śląskiego Wesołego Miasteczka Sp. z o.o. może być prowadzona tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody zarządu spółki w innym przypadku każdorazowo naliczana jest kara porządkowa w wysokości 5 000 zł. 
31.    Obsługa Legendii w uzasadnionych przypadkach może odmówić sprzedaży biletu wstępu na teren obiektu.
32.    W przypadku łamania regulaminów obowiązujących na terenie Legendii obsługa obiektu może cofnąć wydany klientowi bilet wstępu, w tym również bilet sezonowy, bez zwrotu jego wartości.
33.    Do Legendii lub stref wydzielonych może wejść każdy Gość posiadający ważny bilet wstępu wraz z odpowiednią opaską na rękę (w przypadku, gdy jest ona wymagana). Opaska musi znajdować się na ręce Gościa, na wysokości nadgarstka prawej lub lewej ręki, i powinna być założona tak, aby nie można było jej zdjąć bez zerwania/przecięcia. Niedozwolone jest zakładanie opaski na części garderoby lub w innych miejscach niż okolice nadgarstków ręki. Gość nieposiadający opaski założonej na rękę we wskazanym miejscu nie jest uprawniony do korzystania z wyznaczonych urządzeń lub stref.
34.    Reklamacje Klienci zobowiązani są składać osobiście na druku formularza reklamacji znajdującego się w Infocentrum lub drogą mailową na adres info@legendia.pl, zgodnie z Regulaminem reklamacji Legendii dostępnym w Infocentrum. 
35.    Na terenie Legendii obowiązują procedury postępowania w wyniku wypadku, wcześniejszego zamknięcia parku oraz wystąpienia awarii i są one dostępne w Infocentrum.
36.    Spółka nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki spowodowane tylko i wyłącznie z winy klientów.
37.    Spółka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez klientów na terenie całego parku oraz parkingu operowanego przez Spółkę.
38.    Palenie wyrobów tytoniowych dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach (zaznaczonych na mapie). Zakazuje się palenia w punktach gastronomicznych, toaletach, strefach oczekiwania i na atrakcjach.
39.    Na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka Sp z o.o. obowiązują następujące regulaminy: