Ochrana osobních údajů


ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Park Rozrywki Legendia - Śląskie Wesołe Miasteczko
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWRZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 


ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, siedziba: ul. PLAC ATRAKCJI nr.1 , 41 501 Chorzów, Polska, REGON: 243516267, rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach numer KRS: 0000499958, przygotowała niniejszy obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w parku rozrywki Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko.

Administrator:
Administratorem Państwa danych osobowych jest ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, siedziba: ul. PLAC ATRAKCJI nr1 , 41 - 501 Chorzów, Polska, REGON: 243516267, NIP: 6272738214rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach numer KRS: 0000499958, a także:
SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A , siedziba: ul. Narciarska 10, 43-370 Szczyrk, Polska REGON: 07281832, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, numer KRS: 0000140818, oraz
Tatry mountain resorts, a.s. [S.A.], siedziba: ul. Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš Słowacki REGON: 31 560 636, NIP UE: SK2020428036, rejestracja: Rejestr Handlowy prowadzony w Sądzie Powiatowym Žilina [Żylina], Dział: Sa, Wpis nr 62/L.
przetwarzający dane osobowe na podstawie Umowy Współadministratorów Danych zawartej w dniu 25.05.2018 r. pomiędzy Tatry mountain resorts, a.s. (jako Głównym Administratorem Danych), a Śląskim Wesołym Miasteczkiem sp. z o.o. (jako współadministratorem) i innymi spółkami (w tym Szczyrkowskim Ośrodkiem Narciarskim S.A.), które w umowie tej ustaliły zasady wspólnego przetwarzania danych osobowych klientów i uczestników programu lojalnościowego GOPASS, zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane kontaktowe:

W razie jakichkolwiek dalszych zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych więcej informacji można uzyskać korzystając z pomocy Osoby Odpowiadającej za Nadzór nad Ochroną Danych Osobowych – Inspektora Ochrony Danych Osobowych (DPO), za pomocą e-mailu przesłanego na adres: privacy@tmr.sk, kontakt z infocentrum lub listownie na adres naszej siedziby.

 

* Aby zyskać więcej bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych pod adresem: privacy@tmr.sk 

* Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w ramach TMR Group, do której należy nasza Spółka i są opublikowane na stronie  www.tmr.sk/o-nas/gdpr/ oraz dostępne na stronie internetowej www. legendia.pl w zakładce Polityka Prywatności, jak również pod adresem TUTAJ 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH TO DOTYCZY

JJest rzeczą istotną, aby osoby, których to dotyczy, miały świadomość, że przetwarzamy dane dotyczące właśnie ich. Pomimo tego, że do przetwarzanie danych osobowych osób, których to dotyczy, nie potrzebujemy zezwolenia, to w związku ich przetwarzaniem osoby te mają wiele praw. 

Posiadanie praw 

Prawo do dostępu
Można zażądać dostarczenia informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, wraz z informacjami o tym:
• dlaczego przetwarzamy dane osobowe
• jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy
• komu użyczamy dane osobowe
• jak długo przechowujemy dane osobowe oraz jakie kryteria obowiązują w sprawie ustalenia takich terminów
• jakie prawa przysługują osobie, której to dotyczy
• skąd pozyskujemy dane osobowe (o ile nie otrzymaliśmy ich bezpośrednio od danej osoby)
• jakie rodzaje przetwarzania obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie)
• w jaki sposób dane osobowe przekazano do państwa poza EOG, w jaki sposób zapewniamy ochronę takich danych osobowych Wszystkie powyżej podane informacje są dostępne w niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności”.
Można również wystąpić o przesłanie kopii przetwarzanych danych osobowych. Jednakże za dodatkową kopię pobierana jest opłata.

Prawo do zmiany
Jest rzeczą ważną posiadanie przez nas poprawnych informacji dotyczących danych osób, więc prosimy o ich uzupełnienie lub poprawienie, np. w razie zmiany nazwiska lub adresu zamieszkania.

Prawo do usunięcia
W przypadku, kiedy przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, na przykład dłużej niż jest to wymagane lub bezzasadnie, można zażądać usunięcia tych danych.

Prawo do ograniczenia
Od chwili zażądania dokonania zmiany danych osobowych lub zakwestionowania sposobu ich przetwarzania aż do momentu, kiedy będziemy w stanie problem rozwiązać lub potwierdzić aktualność danych osobowych (czy też zmienić je w myśl zaleceń osoby, której to dotyczy), osoba taka ma prawo do ograniczonego przetwarzania. Oznacza to, że my (z wyjątkiem przechowywania danych osobowych) możemy przetwarzać takie dane jedynie na podstawie zgody, jeśli jest to potrzebne w związku z wymaganiami prawnymi do ochrony praw innej osoby lub istnieje ważny interes publiczny do ich przetwarzania. Można też zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz nie ma potrzeby ich usunięcia.

Prawo do kwestionowania
Jeśli powstanie przekonanie, że nie mamy prawa do przetwarzania danych osoby, której to dotyczy, to można takie przetwarzanie zakwestionować. W takich przypadkach możemy kontynuować przetwarzanie jedynie wtedy, kiedy potrafimy okazać przekonywające dowody, które będą uzasadnionym kontrargumentem dla interesu czy prawa osoby, której to dotyczy. Dane osobowe możemy jednak przetwarzać, kiedy jest to niezbędne do celów ustalenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do transferu danych
Można zażądać, aby dane osobowe udzielone nam do przetworzenia na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy, przekazano w strukturyzowanym, zwyczajowo stosowanym i czytelnym formacie maszynowym. Można zażądać przeniesienia tych informacji do innego administratora danych.

Cofnięcie zgody
Osoba, której to dotyczy, ma prawo do cofnięcia swojej zgody, my zaś z kolei podporządkujemy tej decyzji nasze czynności związane z przetwarzaniem na mocy tej podstawy prawnej.

W razie potrzeby złożenia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do powyżej wzmiankowanych praw, należy zwrócić się do reprezentującej nas Osoby Odpowiedzialnej za Nadzór nad Ochroną Danych Osobowych – Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Officer „DPO“) w celu rozpatrzenia zgłoszenia lub wniosku.

Osoba, której to dotyczy, ma również prawo zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz.U.2019.1781 t.j) skargę do właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych , na przykład za pośrednictwem strony internetowej: www.uodo.gov.pl, www.dataprotection.gov.sk.

Dane kontaktowe
W razie jakichkolwiek dalszych zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, więcej informacji można uzyskać korzystając z pomocy Osoby Odpowiadającej za Nadzór nad Ochroną Danych Osobowych – Inspektora Ochrony Danych Osobowych (DPO), za pomocą e-mailu przesłanego na adres: privacy@tmr.sk, kontakt w infocentrum lub listownie na adres naszej siedziby.


Polityka prywatności w Legendii