Regulamin Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka

Chcąc bezpiecznie korzystać z naszej oferty zapoznaj się z regulaminami ośrodka

Návštevný poriadok Sliezskeho zábavného parku

1. Tematický zábavný park Legendia / Sliezsky zábavný park („Legendia”) patrí spoločnosti Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o.

2. V priestoroch Sliezskeho zábavného parku Legendia platí návštevný poriadok Centra kultúry a rekreácie gen. Jerzego Ziętka a.s. v Chorzowe, ktorý je k dispozícii v informačnom stredisku a na www.parkslaski.pl.

3. Objekt je monitorovaný.

4. Do priestoru Sliezskeho zábavného parku Legendia sa vstupuje cez špeciálne brány, ktoré sa aktivujú papierovými lístkami s čiarovým kódom alebo kartami RFID.

5. Po opustení priestoru Sliezskeho zábavného parku Legendia nie je možné vstúpiť dovnútra opäť s rovnakým lístkom. Výnimkou sú mimoriadne udalosti po konzultácii s pracovníkmi infocentra.

6. Cenník Sliezskeho zábavného parku Legendia je uvedený v prílohe pod názvom Cenník Sliezskeho zábavného parku Legendia a je k dispozícii v pokladniach, infocentre a na webových stránkach.

7. Za organizovanú skupinu sa považuje skupina, ktorá  spĺňa podmienky stanovené v prílohe s názvom Pravidlá pre zorganizované skupiny v Sliezskom zábavnom parku Legendia. Pravidlá sú k dispozícii v informačnom centre a na webových stránkach.

8. Prevádzkové dni a otváracie hodiny Sliezskeho zábavného parku Legendia sú uvedené v prílohe s názvom Otváracie hodiny a na informačných tabuliach pred hlavným vchodom do parku.

9. Predaj vstupeniek sa končí hodinu pred zatvorením parku.

10. Priestor Sliezskeho zábavného parku Legendia je možné opustiť iba hlavným vchodom.

11. Návštevníci parku Legendia sú povinní oboznámiť sa s podrobnými pravidlami príslušného zariadenia pred jeho využívaním.

12. Na území Sliezskeho zábavného parku Legendia sú zariadenia obsluhované automaticky. Plnú zodpovednosť za ich používanie nesú návštevníci a osoby zodpovedajúce za deti do 18 rokov.

13. Podmienky používania jednotlivých zariadení určujú ich osobitné pravidlá. Zariadenie možno použiť len so súhlasom a za prítomnosti obsluhy, s výnimkou zariadení so samoobslužnými zónami.

14. Obsluha zariadenia má vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov, ktorí chcú zariadenie používať, právo rozhodnúť o jeho použití jednotlivými osobami.

15. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa môžu otváracie hodiny Sliezskeho zábavného parku Legendia skrátiť. O tejto skutočnosti informuje služba zábavného parku.

16. V prípade nepriaznivého počasia alebo okolností spôsobených vyššou mocou, na ktoré nemá Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o.  vplyv, no ktoré zároveň z bezpečnostných dôvodov bránia prevádzke niektorých zariadení, je možné vylúčiť takéto zariadenia z prevádzky až do zmeny poveternostných podmienok alebo okolností spôsobených vyššou mocou.

17. Návštevníci pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok nebudú vpustení do priestorov Sliezskeho zábavného parku Legendia.

18. Konzumácia a predaj alkoholických nápojov sú povolené výlučne na miestach na to určených, t.j. v stravovacích zariadeniach a na terasách týchto zariadení, ktoré získali povolenie na predaj alkoholu od príslušného správneho orgánu.

19. Osoby so zdravotným postihnutím a tehotné ženy majú právo na obsluhu mimo poradia. Návštevníci na invalidných vozíkoch a nevidiaci majú právo na bezplatné vstupenky, ktoré je možné získať v Infocentre.

20. Zamestnanci parku a mobilné hliadky ochrany sú oprávnené kontrolovať platné vstupenky do Sliezskeho zábavného parku Legendia a návštevníci sú povinní preukázať sa nimi na žiadosť obsluhy resp. hliadok.

21. Deti do 12 rokov musí pri návšteve Sliezskeho zábavného parku Legendia sprevádzať dospelá osoba, ktorá je plne zodpovedná za ich správanie.

22. Na území Sliezskeho zábavného parku Legendia je zakázané:

  • ničenie zelene,
  • kúpanie v jazere a bazénoch zábavných zariadení,
  • prítomnosť zvierat,
  • vstup s bicyklom, korčuľami, skejtbordom a kolobežkou, resp. jazdenie na nich.

23. Platná vstupenka do Sliezskeho zábavného parku Legendia oprávňuje majiteľa len na pobyt v parku, využívanie jeho zariadení a zaujímavostí.

24. Obsluha parku môže v odôvodnených prípadoch odmietnuť predaj vstupenky na územie objektu.

25. V prípade porušenia pravidiel prevádzky Sliezskeho zábavného parku Legendia môže obsluha zrušiť zákazníkovi vstupenku alebo sezónnu permanentku bez nároku na vrátenie nákladov.

26. Na územie parku môžu vojsť iba návštevníci s platnou vstupenkou a náramkom na ruke (ak sa vyžaduje). Náramok sa musí nachádzať na ruke, a to tak, aby ho nebolo možné odstrániť. Mal by byť umiestnený na zápästí pravej alebo ľavej ruky. Nie je dovolené pripevňovať ho na časti odevu alebo na iné miesta okrem zápästia ruky. Návštevníci bez náramku na určenom mieste nemôžu využívať zariadenia parku.

27. Reklamácie sú zákazníci povinní predkladať osobne na tlačenom formulári, ktorý je dostupný v infocentre, a v súlade s pravidlami reklamácií v Sliezskom zábavnom parku Legendia, ktoré sú tiež k dispozícii v infocentre.

28. Na území Sliezskeho zábavného parku Legendia platia postupy pre prípady nehody, zatvorenia objektu pred zatváracími hodinami a havárií, ktoré sú k dispozícii v infocentre.

29. Na území Sliezskeho zábavného parku Legendia platia nasledujúce pravidlá: