Regulamin Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka

 

1. Tematyczny park rozrywki Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko („Legendia”) jest obiektem należącym do Śląskiego Wesołego Miasteczka sp. z o.o.

2. Na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka obowiązuje również regulamin porządkowy  Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, dostępny w Infocentrum oraz na stronie www.parkslaski.pl.

3. Obiekt jest monitorowany.

4. Wejście na teren Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka odbywa się przez specjalne bramki aktywowane biletem papierowym z nadrukowanym kodem kreskowym lub kartą RFID.

5. Po opuszczeniu Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka nie można wejść na jego teren ponownie na ten sam bilet z wyjątkiem zdarzeń nagłych, po uzgodnieniu z pracownikami Infocentrum.

6. Cennik Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka określa załącznik „Cennik Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko” dostępny w Kasach, Infocentrum oraz na stronie internetowej www.legendia.pl.

7. Za grupę zorganizowaną uznaje się grupę spełniającą warunki określone w załączniku „Regulamin grup zorganizowanych na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka”, dostępnym w Infocentrum oraz na stronie internetowej www.legendia.pl.

8. Dni oraz godziny otwarcia Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka określa załącznik „Godziny otwarcia”, dostępny na tablicach informacyjnych przed wejściem głównym do Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka.

9. Sprzedaż biletów wstępu w kasach kończy się na godzinę przed zamknięciem Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka.

10. Teren Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka można opuścić tylko i wyłącznie głównym wejściem.

11. Klienci Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami regulaminów poszczególnych urządzeń przed skorzystaniem z nich.

12. Na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka znajdują się urządzenia nie wymagające obsługi pracowników Legendii. Pełną odpowiedzialność za korzystanie z nich ponoszą klienci pełnoletni oraz opiekunowie osób poniżej 18 roku życia.

13. Zasady korzystania z urządzeń określają ich szczegółowe regulaminy umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi urządzenia (wyłączeniem urządzeń i stref bezobsługowych).

14. Obsługa urządzenia ma prawo, ze względu na bezpieczeństwo osób chcących skorzystać z urządzenia, zdecydować o korzystaniu z urządzenia poszczególnej osoby.

15. W przypadku złych warunków atmosferycznych godziny otwarcia Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka mogą zostać skrócone. O fakcie tym komunikować będzie obsługa Wesołego Miasteczka.

16. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub wystąpienia tzw. siły wyższej, na którą nie miało wpływu Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o., urządzenia, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą w takich warunkach działać, mogą być zatrzymane w eksploatacji do czasu ustąpienia złych warunków atmosferycznych lub działania siły wyższej.

17. Osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka. 

18. Spożywanie i sprzedaż napojów alkoholowych dozwolone są tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. obiektach gastronomicznych, ogródkach i tarasach do nich przyległych, które na podstawie zgody właściwego Organu administracyjnego uzyskały pozwolenie na jego sprzedaż.

19. Osoby niepełnosprawne i kobiety w ciąży obsługiwane są poza kolejnością. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz niewidome są upoważnione do obioru bezpłatnych biletów wstępu w Infocentrum.

20. Obsługa Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka oraz mobilny patrol ochrony są uprawnieni do kontroli posiadania ważnego biletu wstępu do Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka, a klienci Legendii są zobowiązani do jego okazywania na ich żądanie.

21. Dzieci do 12 roku życia przybywające na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej, która w pełni odpowiada za ich zachowanie.

22. Na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka zabrania się:

  • niszczenia zieleni,
  • kąpieli w stawie i basenach urządzeń rozrywkowych, 
  • wprowadzania zwierząt, 
  • wprowadzania i jazdy na rowerze, jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach.

23. Posiadanie ważnego biletu do Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka uprawnia do przebywania i korzystania z urządzeń i atrakcji znajdujących się wyłącznie na jego terenie.

24. Obsługa Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka w uzasadnionych przypadkach może odmówić sprzedaży biletu na teren obiektu.

25. W przypadku łamania Regulaminów obowiązujących na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka obsługa obiektu może cofnąć wydany klientowi bilet wstępu, w tym również  karnet sezonowy, bez zwrotu jego wartości.

26. Do Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka może wejść każdy Gość posiadający ważny bilet wstępu wraz z odpowiednią opaską na rękę (w przypadku, gdy jest ona wymagana). Opaska musi znajdować się na ręce Gościa, na wysokości nadgarstka prawej lub lewej ręki, i powinna być założona tak, aby nie można było jej zdjąć. Niedozwolone jest zakładanie opaski na części garderoby lub w innych miejscach niż okolice nadgarstków ręki. Gość nie posiadający opaski założonej na rękę we wskazanym miejscu nie jest uprawniony do korzystania z urządzeń.

27. Reklamacje Klienci zobowiązani są składać osobiście na druku formularza reklamacji znajdującego się w Infocentrum, zgodnie z Regulaminem reklamacji Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka dostępnym w Infocentrum.

28. Na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka obowiązują procedury postępowania w wyniku wypadku, zamknięcia obiektu przed czasem oraz wystąpienia awarii i są one dostępne w Infocentrum.

29. Na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka obowiązują następujące regulaminy: